“De bouwtafel biedt ruimte om snel, goedkoop, professioneel en met invloed, de oplossing voor uw bouwconflict te vinden middels mediation.”

Contractadvies

Een goede samenwerking begint bij een helder en sluitend contract. Ik adviseer daarbij, door het opstellen van contracten te regisseren. Daarnaast ben ik contractmanager; de ‘coach en jurist op de bouwplaats’ die toeziet op het nakomen van afspraken en een eventuele herziening van afspraken begeleidt.
Mijn kracht ligt in het werken in complexe contractstructuren. Ik geef de juridische haalbaarheid van een business idee of projectontwikkeling vorm. Concreet komt het erop neer dat ik de juridische structuur van het plan opzet. Daarmee wordt meteen inzichtelijk welke juridische documenten vastgelegd dienen te worden, zoals het zekerstellen van eigendom, financiering, onderpand, aanneemcontract en exploitatiecontract. Het is van groot belang dat alle documenten op elkaar afgestemd zijn en tijdig vastgelegd worden.

“Goed overleg geeft inzicht in elkaars belangen en in de haalbaarheid van de gezamenlijke opdracht die de partijen voorligt.”

Contractbeheer

Tijdens de uitvoering van een project zullen ongetwijfeld onverwachte situaties voorkomen. Het is dan mijn taak om vanuit de spelregels van de overeenkomst de projectleiders te begeleiden en/of vanuit ondernemerschap tot een oplossing te komen die in het belang van alle stakeholders is.
Ik analyseer de situatie en bespreek de kortetermijn- en langetermijnrisico’s. Gezamenlijk bepalen we een strategie om draagvlak te creëren voor een oplossing die eventuele schade zo veel mogelijk beperkt. Het kan zijn dat ik in belang van mijn opdrachtgever het juridische spel soms hard moet spelen. Afspraak is immers afspraak.

Mijn expertise

Bij mijn advisering maak ik gebruik van mijn jarenlange ervaring in de bouwsector. Mijn expertise heeft betrekking op bouwtechniek, projectmanagementprocessen, juridische kaders, businessplannen, ondernemerschap en financiering.
Ik heb mij gespecialiseerd in integrale bouwcontracten, zoals bouwteams, DBFM(O) en UAV-GC 2005. Daarnaast beschik ik over veel ervaring op het gebied van overeenkomsten binnen het zakelijk recht (opstal, erfpacht), het ondernemingsrecht en het verbintenissenrecht.

Mijn contractadvies diensten

De Bouwtafel is in elk stadium inzetbaar, van eerste initiatief, uitwerking en realisatie tot gebruik, beheer en onderhoud. Ik werk voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers en opdrachtnemers. Van projecten in infrastructuur, vastgoed en energie tot verbouwing, renovatie en onderhoud in opdracht van bouwbedrijven, VVE’s, woningbouwverenigingen en overheden: ik zorg voor resultaat.

Onafhankelijk adviseur

Ik lever bindend of richtinggevend advies over contractuele en juridische kwesties.

Contractonderhandelaar

Vanuit uw belang onderhandel ik over nieuwe of bestaande overeenkomsten.

Contractregisseur

Ik voer de regie en redactie over nieuw te sluiten overeenkomsten.

Contractcoach

Ik begeleid het projectteam op het gebied van contractuele verplichtingen en rechten.

Risicomanager

Samen met het projectteam identificeer, bewaak en beheer ik het risicodossier.

Wijzigingenmanager

Ik voer de regie en redactie over nieuw te sluiten wijzigingsovereenkomsten.

“De bouwtafel biedt ruimte om snel, goedkoop, professioneel en met invloed, de oplossing voor uw bouwconflict te vinden.”

Mediation of juridisch traject?

Geschillen kunnen beslecht worden via een juridisch traject, zoals een arbitrageprocedure, een gang naar de rechter of deskundigenadvies. Er zijn echter goede redenen om voor mediation te kiezen.

Naast mijn activiteiten als bouwmediator verleen ik ook ondersteuning bij het vormgeven van (bouw)contracten en begeleid ik de navolging van contracten.

 • Bij mediation oefenen de partijen zelf invloed uit op het geschil en besluiten zij gezamenlijk over een oplossing. Wordt er gekozen voor een juridisch traject, dan gaan advocaten de strijd aan en hebben de partijen er veel minder controle over. Een geschil tussen partijen wordt dan boven partijen besloten.
 •  Elke dag stilstand op de bouwplaats kost geld. Een snelle oplossing is dus welkom. Door middel van mediation wordt doorgaans veel sneller een oplossing bereikt dan langs juridische weg.
 • Mediation biedt de mogelijkheid om onderwerpen waar partijen niet over kunnen beslissen voor te leggen aan een in gezamenlijk overleg benoemde deskundige.
 • Mediation is aanzienlijk goedkoper dan een juridisch traject. Bouwmediation werkt beter en sneller en kost minder. Schakel de Bouwtafel in om er samen uit te komen.

“In gesprek blijven is lastig als de situatie gespannen wordt. Maar dat is vaak wel het beste om verdere escalatie te voorkomen.”

Werkwijze

 • 1. Intake met Partijen

 • 2. Vaststelling deelnemers

 • 3. Visie op het geschil

 • 4. Mediation overeenkomst

 • 5. Belang van Geheimhouding

 • 6. Bijeenkomsten aan de bouwtafel

 • 7. Verslaglegging

 • 8. Onderhandelen

 • 9. Vaststelling overeenkomst

 • 10. Afronding proces

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.