“De bouwtafel biedt ruimte om snel, goedkoop, professioneel en met invloed, de oplossing voor uw bouwconflict te vinden middels mediation.”

Bouwmediation

Bouw- en ontwikkelprojecten worden steeds complexer. Een goede onderlinge samenwerking is daardoor steeds vaker bepalend voor een goed eindresultaat. In contracten kun je veel afspreken, maar uiteindelijk zijn het de partijen die er in de praktijk invulling aan geven.
Wat niet in contracten te borgen is, of een bouwconflict, kan door mediation worden ondervangen. Bouwmediation voorkomt geschillen, lost geschillen op en zorgt er primair voor dat partijen met elkaar in contact zijn en blijven.

“Goed overleg geeft inzicht in elkaars belangen en in de haalbaarheid van de gezamenlijke opdracht die de partijen voorligt.”

Oorzaken van conflicten in de bouw

In de praktijk lopen projecten vaak anders – en niet zo soepel als gewenst. Er zijn maar weinig bouwprojecten die niet met kleine of grote tegenslagen te maken krijgen. Denk aan vertraging door onverwachte obstakels in de ondergrond. Levering van verkeerde bouwmaterialen. Hogere kosten dan aanvankelijk begroot. Schade bij verbouwing. Een meningsverschil over meerwerk. Details die niet aansluiten. Constructies die niet te realiseren blijken te zijn. Ontwerpfouten. Verschillende interpretaties van eisen. Miscommunicatie. Als gevolg van deze en andere factoren stagneert het bouwproces. Er ontstaat spanning. Vertrouwen wordt wantrouwen. Er hangt een conflict in de lucht.

Mediation door de Bouwtafel

In zulke situaties bied ik uitkomst met onafhankelijke bemiddeling. De Bouwtafel staat symbool voor neutraliteit en ruimte voor dialoog. Samen met de betrokken partijen bespreek ik hun zorgpunten, risico’s, behoeftes, verwachtingen en gewenste communicatie. Ik bewaak lopende en nieuwe afspraken, zodat we gezamenlijk naar een gedragen resultaat gaan. Bouwmediation voorkomt faalkosten en inefficiënt werken. Teamleden houden plezier in hun werk en kijken jaren na oplevering nog trots terug op het project.

Mijn bouwmediation is er nadrukkelijk voor beide partijen; ik heb oog voor ieders belangen. Het gaat niet om het aanwijzen van een schuldige of wie er gelijk heeft, maar om het creëren van draagvlak voor oplossingen. Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle mediation is dat beide partijen het willen. Als u mij als mediator wilt voordragen, bespreek ik dat graag met u.

Waar spanning ontstaat, zorg ik als mediator voor rust. Ik breng de samenwerking terug door de partijen naar elkaar te laten luisteren. Ik ben neutraal. Daar sta ik voor en daar mag u mij op aanspreken.

Breed inzetbaar

De Bouwtafel is in elk stadium inzetbaar, van eerste initiatief, uitwerking en realisatie tot gebruik, beheer en onderhoud. Ik werk voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers en opdrachtnemers. Van projecten in infrastructuur, vastgoed en energie tot verbouwing, renovatie en onderhoud in opdracht van bouwbedrijven, VVE’s, woningbouwverenigingen en overheden: ik zorg voor resultaat.

Onderhandelaar

Met oog voor ieders doelen en belangen begeleid ik betrokken partijen naar het sluiten van een of meer overeenkomsten.

Begeleider

Met het gehele projectteam leg ik ambities vast op het gebied van o.a. de relatie, het contract, het proces, de cultuur en de communicatie.

Onafhankelijk voorzitter

Ik treed op als neutrale gespreksleider, procesbegeleider of vergadervoorzitter

Procesbegeleider

Ik ondersteun partijen als er onduidelijkheid is over de interpretatie van contractafspraken.

“De bouwtafel biedt met mediation ruimte om snel, goedkoop, professioneel en met invloed, de oplossing voor uw bouwconflict te vinden.”

Mediation of juridisch traject?

Geschillen kunnen beslecht worden via een juridisch traject, zoals een arbitrageprocedure, een gang naar de rechter of deskundigenadvies. Er zijn echter goede redenen om voor mediation te kiezen.

 • Bij mediation oefenen de partijen zelf invloed uit op het geschil en besluiten zij gezamenlijk over een oplossing. Wordt er gekozen voor een juridisch traject, dan gaan advocaten de strijd aan en hebben de partijen er veel minder controle over. Een geschil tussen partijen wordt dan boven partijen besloten.
 •  Elke dag stilstand op de bouwplaats kost geld. Een snelle oplossing is dus welkom. Door middel van mediation wordt doorgaans veel sneller een oplossing bereikt dan langs juridische weg.
 • Mediation biedt de mogelijkheid om onderwerpen waar partijen niet over kunnen beslissen voor te leggen aan een in gezamenlijk overleg benoemde deskundige.
 • Mediation is aanzienlijk goedkoper dan een juridisch traject. Bouwmediation werkt beter en sneller en kost minder. Schakel de Bouwtafel in om er samen uit te komen

Bouwmediation werkt beter en sneller en kost minder. Schakel de Bouwtafel in om er samen uit te komen. Neem contact op voor meer informatie.

Naast mijn activiteiten als bouwmediator verleen ik ook ondersteuning bij het vormgeven van (bouw)contracten en begeleid ik de navolging van contracten.

“In gesprek blijven is lastig als de situatie gespannen wordt. Maar dat is vaak wel het beste om verdere escalatie te voorkomen.”

Werkwijze

 • 1. Intake met Partijen

 • 2. Vaststelling deelnemers

 • 3. Visie op het geschil

 • 4. Mediation overeenkomst

 • 5. Belang van Geheimhouding

 • 6. Bijeenkomsten aan de bouwtafel

 • 7. Verslaglegging

 • 8. Onderhandelen

 • 9. Vaststelling overeenkomst

 • 10. Afronding proces

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.